[ĐNT-Q4] Chương 12

Chương thứ mười hai – Hoàng thất thật nhiều kỳ ba!

Tiếp tục đọc

[ĐNT-Q4] Chương 11

Chương thứ mười một

Tiếp tục đọc

[ĐNT-Q4] Chương thứ mười

 Chương thứ mười – Khách không mời

Tiếp tục đọc

[ĐNT-Q4] Chương 9

Chương thứ chín – Liên hiệp cộng hòa

Tiếp tục đọc

[ĐNT-Q4] Chương 8

Chương thứ tám – Tuyết sơn bạch liên giáo [hạ]

Tiếp tục đọc

[ĐNT-Q4] Chương 7

Chương thứ bảy – Tuyết sơn bạch liên giáo [thượng]

Tiếp tục đọc

[ĐNT-Q4] Chương 6

Chương thứ sáu – Sẽ không để ý

Tiếp tục đọc

[ĐNT-Q4] Chương 5

Chương thứ năm – Ba người cha khó mà ở chung!

Tiếp tục đọc

[ĐNT-Q4] Chương 4

Chương thứ tư – Phiền não của đại hồ ly

Tiếp tục đọc

[ĐNT-Q4] Chương 3

Chương thứ ba – Nhóc con, ngươi nhận sai người rồi!

Tiếp tục đọc