๖ۣۜTiêu ๖ۣۜDao ๖ۣۜThư ๖ۣۜQuán

Thế gian nan đắc song toàn pháp… Bất phụ như lai, bất phụ khanh.

Archive for the tag “Tề Vô Thương”

[TTTCH] Tiết tử (Hạ)

Tiết tử (hạ)

Read more…

[TTTCH] Tiết tử (Thượng)

Tiết tử (thượng) Read more…

Post Navigation